KOMUNIKAT PRZEDSTARTOWY

Informujemy, że opublikowany w dniu
13 października 2020 roku komunikat przedstartowy jest aktualny
także w tym roku.
Zarówno treść komunikatu, jak upoważnienie do odbioru czyjegoś pakietu
można pobrać w formacie PDF, klikając jeden z dwóch poniższych linków:

UPOWAŻNIENIE

KOMUNIKAT

IV ULTRAMARATON LEŚNA DOBA
9-10.10.2021

REGULAMIN


I. CELE:

- upowszechnienie biegania
- popularyzacja biegów długodystansowych
- propagowanie zdrowego trybu życia
- promocja miasta PABIANICE
- popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej


II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra - Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363
ultramaraton@lesnadoba.com
www.lesnadoba.com
Biuro czynne:
wtorki w godz. 17.00 - 19.00

Dyrektor Zawodów – Piotr Pazdej


III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Urząd Miejski w Pabianicach
- Nadleśnictwo Kolumna
- Komenda Powiatowa Państwowa Straży Pożarnej w Pabianicach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Róży


IV. TERMIN I MIEJSCE:

Start, Meta i Baza zawodów: OSP Róża, Róża 42, gm. Dobroń 
9.10.2021 godz. 11:00 – Start Zawodów
10.10.2021 godz. 11:00 – Koniec Zawodów


V. TRASA

- trasa IV Ultramaratonu Leśna Doba prowadzi po pętli o długości ok. 12,3 km, 
z czego ponad 11,5 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty)
  i ok. 800 m prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej

- pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora; 
zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować
będzie dyskwalifikacją Zawodnika

- trasa będzie oznaczona na całej długości za pomocą zawieszonych taśm 
z elementami odblaskowymi oraz rozstawionymi co 3 km tabliczkami 
z oznaczeniem dystansu

- Zawody będą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 
Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności 
(szczególnie na kilometrowym odcinku pomiędzy Bazą Zawodów a zbiegiem do lasu)
i przestrzegania zasad ruchu drogowego

- dokładna mapa trasy jest dostępna na stronie Zawodów

- aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę

- po każdej pętli Zawodnik może zatrzymać się w Bazie Zawodów i spędzić w niej 
dowolną ilość czasu przed rozpoczęciem kolejnego okrążenia

- po każdej pętli Zawodnik może zgłosić Organizatorowi oraz firmie prowadzącej 
pomiar czasu chęć tymczasowego wyłączenia się z rywalizacji i opuszczenia 
Zawodów. Będzie to możliwe wyłącznie po oddaniu chipu pomiarowego w oznaczonym
i wydzielonym w tym celu miejscu. Powrót do rywalizacji będzie możliwy tylko
po ponownym pobraniu chipu

- Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik, który pokona największą liczbę kilometrów
w najkrótszym czasie. Do klasyfikacji końcowej liczyć będzie się ostatni odczyt
z jednego z dwóch punktów pomiaru czasu - tego w Bazie Zawodów lub tego 
zlokalizowanego na trasie.


VI. LIMIT UCZESTNIKÓW

- 125 osób (z czego 15 pozostaje do dyspozycji Organizatora)

- Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.


VII. PROGRAM ZAWODÓW

8.10.2020 godz. 18:00 – 22:00 
Otwarcie Biura Zawodów 
(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych)

9.10.2020 godz. 7:00 – 10:00
Otwarcie Biura Zawodów 
(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych)

9.10.2021 godz. 10:30 
Odprawa

9.10.2021 godz. 10.55 
Ceremonia Otwarcia Zawodów

9.10.2021 godz. 11:00 
Start Zawodów

10.10.2021 godz. 11:00 
Koniec Zawodów

10.10.2021 godz. 12:00 
Dekoracja Zwycięzców


VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia 
9 października 2021 roku ukończą 18 lat

- każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów

- podczas weryfikacji zawodnik musi mieć zakryte usta oraz nos, posiadać dokument potwierdzający tożsamość 
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz wszystkie 
elementy wyposażenia obowiązkowego

- podczas weryfikacji zawodnik (dotyczy osób pełnoletnich) musi przedstawić 
aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału 
w Zawodach lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale 
w biegu na własną odpowiedzialność. 
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej 
pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny 
działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, 
że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,
  a także szkód i strat o charakterze majątkowym

- każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć 
prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia
uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych 
z uczestnictwem w Zawodach. Przed startem, podczas obowiązkowej odprawy, 
zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach 
i miejscach niebezpiecznych na trasie

- po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer 
startowy wraz ze zwrotnym chipem pomiarowym, który musi być widoczny 
przez cały czas trwania Zawodów

- warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie
opłaty startowej najpóźniej do dnia 30.09.2020 roku
(liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie wykonania przelewu)

- zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów, 
zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych

- zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie 
w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie

- znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może 
nie dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest 
ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)

- Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej 
dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu,
narkotyków i innych środków odurzających,
bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.


IX. ZGŁOSZENIA

- za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza 
umieszczonego na stronie internetowej Zawodów oraz wpłacenie 
opłaty startowej

- zapisy internetowe trwają do dnia 10.10.2020 roku lub wyczerpania 
limitu miejsc (osoby, które zapiszą się już po wyczerpaniu limitu miejsc,
  zostaną umieszczone na liście rezerwowej, w kolejności zapisów)

- za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora

- lista zapisanych osób oraz informacje o zaksięgowanej wpłacie i nadaniu 
numeru startowego będą widoczne na stronie internetowej podanej w zakładce "Zapisy"

- o miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłynięcia wpisowego na 
konto Organizatora – w przypadku przekroczenia limitu miejsc wpłaty 
będą zwracane na wskazany numer konta

- opłata startowa nie podlega zwrotowi (wyjątek stanowi sytuacja opisana w punkcie


X. OPŁATA STARTOWA:

do 31.07.2020 – 180 zł

do 30.09.2020 – 200 zł

do 10.10.2020 – 230 zł*

9-10.10.2021 (Biuro zawodów) – 250 zł**

* bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego
** bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego; wpłata w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką

- Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay

- Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez którą należy dokonać opłaty startowej

- Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności

- Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów
bankowych i pocztowych


XI. ŚWIADCZENIA

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:

- oryginalny i imienny numer startowy (dla osób zapisanych i opłaconych do dnia 30.09.2020)

- oryginalną techniczną komino-czapkę Leśnej Doby

- oznakowaną trasę

- elektroniczny pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów

- ciepłe i zimne napoje, wyżywienie w postaci trzech rodzajów posiłków na gorąco
  oraz zimnego bufetu umiejscowionego w Bazie Zawodów przez cały
czas trwania imprezy
(Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia przez osoby towarzyszące oraz członków suportu.
Płatność wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.)

- pamiątkowy medal

- zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów

- transport po zakończeniu zawodów (godz. 11.00 w niedzielę)
z punktu zorganizowanego w okolicy dodatkowego punktu 
pomiaru czasu (szczegóły zostaną podane podczas obowiązkowej
odprawy przedstartowej)

- ubezpieczenie NNW

- depozyt

- toalety i natryski w Bazie Zawodów

- ogrzewaną salę z możliwością rozłożenia własnego materaca lub karimaty
(w zależności od aktualnych obostrzeń i zaleceń Ministra Zdrowia oraz GiS-u).

Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych sponsorów.

Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w Biurze Zawodów z piątku na sobotę 
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!). Organizator nie zapewnia materacy, 
karimat czy śpiworów – wymagane obuwie na zmianę.


XII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie 
posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:

- numer startowy umieszczony w zawsze widocznym miejscu

- chip pomiarowy przymocowany do buta

- działający przez cały czas trwania zawodów telefon komórkowy z numerem 
podanym podczas rejestracji lub weryfikacji

- latarkę – czołówkę (w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- czerwone oświetlenie zamocowane z tyłu 
(w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- kurtkę typu wiatrówka, czapkę lub chustę typu buff oraz rękawiczki 
(w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- gwizdek

- kubek wielorazowy

- folię NRC

Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wyposażenia 
na trasie lub w Bazie Zawodów. Brak któregokolwiek z elementów 
w wyznaczonych godzinach będzie skutkował karą czasową lub dyskwalifikacją.


XIII. POMIAR CZASU:

- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta

- brak numeru startowego lub chipa przy bucie będzie równoznaczny 
z dyskwalifikacją zawodnika

- do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto

- każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem

- na trasie Zawodów znajdować się będą dwa punkty pomiaru czasu: 
główny zlokalizowany w Bazie Zawodów oraz kontrolny, w miejscu 
podanym przez Organizatora podczas obowiązkowej odprawy przedstartowej


XIV. KLASYFIKACJA:

W Ultramaratonie Leśna Doba prowadzona będzie klasyfikacja 
w następujących kategoriach:

1. Open

2. Generalna kobiet

3. Generalna mężczyzn

4. Wiekowa mężczyzn
M-18 - 18-19 lat (2003-2002) 
M-20 - 20-29 lat (2001-1992) 
M-30 - 30-39 lat (1991-1982) 
M-40 - 40-49 lat (1981-1972) 
M-50 - 50-59 lat (1971-1962) 
M-60 - 60-69 lat (1961-1952) 
M-70 - 70 lat i powyżej (1951 i starsi)

6. Wiekowa kobiet
K-18 - 18-19 lat (2003-2002) 
K-20 - 20-29 lat (2001-1992)
K-30 - 30-39 lat (1991-1982)
K-40 - 40-49 lat (1981-1972) 
K-50 – 50-59 lat (1971-1962)
K-60 - 60-69 lat (1961-1952)
K-70 - 70 lat i powyżej (1951 i starsze)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.


XV. KLASYFIKACJE NAGRADZANE:

W Ultramaratonie Leśna Doba zawodnicy otrzymają nagrody:

Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w kategorii OPEN:
statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej mężczyzn (bieg) za miejsca I – III:
statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej kobiet (bieg) za miejsca I – III:
statuetka + nagroda

- każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

Zdobywca Nagrody Głównej nie dostaje kolejnych nagród w pozostałych kategoriach.


XVI. KATEGORIE WIEKOWE

- pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych zostaną wyróżnione
pamiątkowym dyplomem – będzie on rozsyłany przez organizatora w wersji elektronicznej
(emailem), w jakości umożliwiającej wydruk, najpóźniej w 14 dni po zakończeniu biegu


XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę

- jedyną dopuszczaną przez Organizatora przyczyną braku możliwości przeprowadzenia
zawodów jest sytuacja epidemiologiczna oraz spowodowane nią obostrzenia
i zalecenia Ministra Zdrowa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

- w przypadku zmuszenia do odwołania zawodów uczestnicy otrzymają
zwrot pieniędzy (w kwocie pomniejszonej o poniesione przez Organizatora wydatki
związane z przygotowaniem Zawodów)

- zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa podczas trwania Zawodów

- nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją 
zawodnika (w przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego)

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce 
na trasie biegu wynikające z winy uczestników

- każdy zawodnik schodzący z trasy zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia Organizatora. Organizator nie zapewnia transportu 
z trasy do Bazy Zawodów - wyjątkiem jest transport tuż po zakończeniu
zawodów (godz. 11.00 w niedzielę) z punktu zorganizowanego w okolicy
dodatkowego punktu pomiaru czasu (tzw. międzyczas) - ze względów bezpieczeństwa
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu lub przerwania
zawodów w przypadku wystąpienia warunków narażających życie lub zdrowie
zawodników, wolontariuszy lub członków ekipy Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej

- uczestnicy IV Ultramaratonu Leśna Doba równolegle z przystąpieniem do
biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych
na stronie Ultramaratonu, FB Ultramaratonu, stronie organizatorów i współorganizatorów,
w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu

- zawodników na czas startu w Zawodach obowiązuje:

zachowanie szczególnej troski o przyrodę

zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. 
należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w Bazie Zawodów 

zakaz niszczenia przyrody

- istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w
nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r. Warunkiem jest wypełnienie
formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie
www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł

- Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego,
  przelewu bankowego z winy poczty lub banku

- Dane osobowe zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie
  z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Przekazanie danych osobowych zawodników i wyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.

- Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć
odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane potrzebne
do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty
i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika,
w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi,
zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty.
Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy,
w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania
i przesyłania faktur w formie papierowej.


- pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Zawodów najpóźniej 
do godz. 12.00 w dniu 10.10.2021 roku
- ostateczna interpretacja Regulaminu Zawodów należy wyłącznie do Organizatora.
IV ULTRAMARATON NORDIC WALKING LEŚNA DOBA
9-10.10.2021

REGULAMIN


I. CELE:

- upowszechnienie nordic walking
- popularyzacja marszów długodystansowych
- propagowanie zdrowego trybu życia
- promocja miasta PABIANICE
- popularyzacja nordic walking jako formy rekreacji ruchowej


II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra - Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363
ultramaraton@lesnadoba.com
www.lesnadoba.com
Biuro czynne:
wtorki w godz. 17.00 - 19.00

Dyrektor Zawodów – Piotr Pazdej


III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Urząd Miejski w Pabianicach
- Nadleśnictwo Kolumna
- Komenda Powiatowa Państwowa Straży Pożarnej w Pabianicach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Róży


IV. TERMIN I MIEJSCE:

Start, Meta i Baza zawodów: OSP Róża, Róża 42, gm. Dobroń 
9.10.2021 godz. 11:15 – Start Zawodów
10.10.2021 godz. 11:15 – Koniec Zawodów


V. TRASA

- trasa IV Ultramaratonu Nordic Walking Leśna Doba prowadzi po pętli o długości ok. 12,3 km, 
z czego ponad 11,5 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty)
  i ok. 800 m prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej

- pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora; 
zmiana kierunku, skrócenie trasy lub marsz poza oznaczonymi ścieżkami skutkować
będzie dyskwalifikacją Zawodnika

- trasa będzie oznaczona na całej długości za pomocą zawieszonych taśm 
z elementami odblaskowymi oraz rozstawionymi co 3 km tabliczkami 
z oznaczeniem dystansu

- Zawody będą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 
Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności 
(szczególnie na kilometrowym odcinku pomiędzy Bazą Zawodów a zejściem do lasu)
i przestrzegania zasad ruchu drogowego

- dokładna mapa trasy jest dostępna na stronie Zawodów

- aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę

- po każdej pętli Zawodnik może zatrzymać się w Bazie Zawodów i spędzić w niej 
dowolną ilość czasu przed rozpoczęciem kolejnego okrążenia

- po każdej pętli Zawodnik może zgłosić Organizatorowi oraz firmie prowadzącej 
pomiar czasu chęć tymczasowego wyłączenia się z rywalizacji i opuszczenia 
Zawodów. Będzie to możliwe wyłącznie po oddaniu chipu pomiarowego w oznaczonym
i wydzielonym w tym celu miejscu. Powrót do rywalizacji będzie możliwy tylko
po ponownym pobraniu chipu

- Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik, który pokona największą liczbę kilometrów
w najkrótszym czasie. Do klasyfikacji końcowej liczyć będzie się ostatni odczyt
z jednego z dwóch punktów pomiaru czasu - tego w Bazie Zawodów lub tego 
zlokalizowanego na trasie.


VI. LIMIT UCZESTNIKÓW

- 125 osób (z czego 15 pozostaje do dyspozycji Organizatora)

- Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.


VII. PROGRAM ZAWODÓW

8.10.2021 godz. 18:00 – 22:00 
Otwarcie Biura Zawodów 
(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych)

9.10.2021 godz. 7:00 – 10:00
Otwarcie Biura Zawodów 
(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych)

9.10.2021 godz. 10:30 
Odprawa

9.10.2021 godz. 10.55 
Ceremonia Otwarcia Zawodów

9.10.2021 godz. 11:15 
Start Zawodów

10.10.2021 godz. 11:15 
Koniec Zawodów

10.10.2021 godz. 12:30 
Dekoracja Zwycięzców


VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia 
9 października 2021 roku ukończą 18 lat

- każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów

- podczas weryfikacji zawodnik musi mieć zakryte usta oraz nos, posiadać dokument potwierdzający tożsamość 
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz wszystkie 
elementy wyposażenia obowiązkowego

- podczas weryfikacji zawodnik (dotyczy osób pełnoletnich) musi przedstawić 
aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału 
w Zawodach lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale 
w biegu na własną odpowiedzialność. 
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej 
pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny 
działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, 
że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,
  a także szkód i strat o charakterze majątkowym

- każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć 
prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia
uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych 
z uczestnictwem w Zawodach. Przed startem, podczas obowiązkowej odprawy, 
zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach 
i miejscach niebezpiecznych na trasie

- po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer 
startowy wraz ze zwrotnym chipem pomiarowym, który musi być widoczny 
przez cały czas trwania Zawodów

- warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie
opłaty startowej najpóźniej do dnia 30.09.2020 roku
(liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie wykonania przelewu)

- zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów, 
zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych

- zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie 
w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie

- znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może 
nie dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest 
ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)

- Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej 
dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu,
narkotyków i innych środków odurzających,
bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.


IX. ZGŁOSZENIA

- za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza 
umieszczonego na stronie internetowej Zawodów oraz wpłacenie 
opłaty startowej

- zapisy internetowe trwają do dnia 10.10.2020 roku lub wyczerpania 
limitu miejsc (osoby, które zapiszą się już po wyczerpaniu limitu miejsc,
  zostaną umieszczone na liście rezerwowej, w kolejności zapisów)

- za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora

- lista zapisanych osób oraz informacje o zaksięgowanej wpłacie i nadaniu 
numeru startowego będą widoczne na stronie internetowej podanej w zakładce "Zapisy"

- o miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłynięcia wpisowego na 
konto Organizatora – w przypadku przekroczenia limitu miejsc wpłaty 
będą zwracane na wskazany numer konta

- opłata startowa nie podlega zwrotowi (wyjątek stanowi sytuacja opisana w punkcie


X. OPŁATA STARTOWA:

do 31.07.2020 – 180 zł

do 30.09.2020 – 200 zł

do 10.10.2020 – 230 zł*

9-10.10.2021 (Biuro zawodów) – 250 zł**

* bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego
** bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego; wpłata w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką

- Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay

- Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez którą należy dokonać opłaty startowej

- Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności

- Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów
bankowych i pocztowych


XI. ŚWIADCZENIA

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:

- oryginalny i imienny numer startowy (dla osób zapisanych i opłaconych do dnia 30.09.2020)

- oryginalną techniczną komino-czapkę Leśnej Doby

- oznakowaną trasę

- elektroniczny pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów

- ciepłe i zimne napoje, wyżywienie w postaci trzech rodzajów posiłków na gorąco
  oraz zimnego bufetu umiejscowionego w Bazie Zawodów przez cały
czas trwania imprezy
(Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia przez osoby towarzyszące oraz członków suportu.
Płatność wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.)

- pamiątkowy medal

- zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów

- transport po zakończeniu zawodów (godz. 11.00 w niedzielę)
z punktu zorganizowanego w okolicy dodatkowego punktu 
pomiaru czasu (szczegóły zostaną podane podczas obowiązkowej
odprawy przedstartowej)

- ubezpieczenie NNW

- depozyt

- toalety i natryski w Bazie Zawodów

- ogrzewaną salę z możliwością rozłożenia własnego materaca lub karimaty
(w zależności od aktualnych obostrzeń i zaleceń Ministra Zdrowia oraz GiS-u).

Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych sponsorów.

Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w Biurze Zawodów z piątku na sobotę 
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!). Organizator nie zapewnia materacy, 
karimat czy śpiworów – wymagane obuwie na zmianę.


XII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie 
posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:

- numer startowy umieszczony w zawsze widocznym miejscu

- chip pomiarowy przymocowany do buta

- działający przez cały czas trwania zawodów telefon komórkowy z numerem 
podanym podczas rejestracji lub weryfikacji

- latarkę – czołówkę (w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- czerwone oświetlenie zamocowane z tyłu 
(w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- kurtkę typu wiatrówka, czapkę lub chustę typu buff oraz rękawiczki 
(w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- gwizdek

- kubek wielorazowy

- folię NRC

- kije do nordic walking (dotyczy tylko osób startujących 
w kategorii Nordic Walking) - okazanie kijów trekingowych 
lub Bungy Pump będzie skutkowało niewydaniem pakietu startowego

Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wyposażenia 
na trasie lub w Bazie Zawodów. Brak któregokolwiek z elementów 
w wyznaczonych godzinach będzie skutkował karą czasową lub dyskwalifikacją.


XIII. POMIAR CZASU:

- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta

- brak numeru startowego lub chipa przy bucie będzie równoznaczny 
z dyskwalifikacją zawodnika

- do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto

- każdy zawodnik otrzyma po zakończeniu Zawodów smsa z wynikiem

- na trasie Zawodów znajdować się będą dwa punkty pomiaru czasu: 
główny zlokalizowany w Bazie Zawodów oraz kontrolny, w miejscu 
podanym przez Organizatora podczas obowiązkowej odprawy przedstartowej


XIV. KLASYFIKACJA:

W IV Ultramaratonie Nordic Walking Leśna Doba prowadzona będzie klasyfikacja 
w następujących kategoriach:

1. Generalna kobiet

2. Generalna mężczyzn

3. Wiekowa mężczyzn
M-18 - 18-19 lat (2003-2002) 
M-20 - 20-29 lat (2001-1992) 
M-30 - 30-39 lat (1991-1982) 
M-40 - 40-49 lat (1981-1972) 
M-50 - 50-59 lat (1971-1962) 
M-60 - 60-69 lat (1961-1952) 
M-70 - 70 lat i powyżej (1951 i starsi)

4. Wiekowa kobiet
K-18 - 18-19 lat (2003-2002) 
K-20 - 20-29 lat (2001-1992)
K-30 - 30-39 lat (1991-1982)
K-40 - 40-49 lat (1981-1972) 
K-50 – 50-59 lat (1971-1962)
K-60 - 60-69 lat (1961-1952)
K-70 - 70 lat i powyżej (1951 i starsze)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.


XV. KLASYFIKACJE NAGRADZANE:

W IV Ultramaratonie Nordic Walking Leśna Doba zawodnicy otrzymają nagrody:

W klasyfikacji generalnej mężczyzn (NW) za miejsca I – III:
statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej kobiet (NW) za miejsca I – III:
statuetka + nagroda

- każdy zawodnik, który ukończy Zawody otrzyma pamiątkowy medal


XVI. KATEGORIE WIEKOWE

- pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych zostaną wyróżnione
pamiątkowym dyplomem – będzie on rozsyłany przez organizatora w wersji elektronicznej
(emailem), w jakości umożliwiającej wydruk, najpóźniej w 14 dni po zakończeniu Zawodów


XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę

- jedyną dopuszczaną przez Organizatora przyczyną braku możliwości przeprowadzenia
zawodów jest sytuacja epidemiologiczna oraz spowodowane nią obostrzenia
i zalecenia Ministra Zdrowa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

- w przypadku zmuszenia do odwołania zawodów uczestnicy otrzymają
zwrot pieniędzy (w kwocie pomniejszonej o poniesione przez Organizatora wydatki
związane z przygotowaniem Zawodów)

- zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa podczas trwania Zawodów

- nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją 
zawodnika (w przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego)

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce 
na trasie Zawodów wynikające z winy uczestników

- każdy zawodnik schodzący z trasy zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia Organizatora. Organizator nie zapewnia transportu 
z trasy do Bazy Zawodów - wyjątkiem jest transport tuż po zakończeniu
zawodów (godz. 11.00 w niedzielę) z punktu zorganizowanego w okolicy
dodatkowego punktu pomiaru czasu (tzw. międzyczas) - ze względów bezpieczeństwa
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu lub przerwania
zawodów w przypadku wystąpienia warunków narażających życie lub zdrowie
zawodników, wolontariuszy lub członków ekipy Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej

- uczestnicy IV Ultramaratonu Nordic Walking Leśna Doba równolegle z przystąpieniem do
Zawodów wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych
na stronie Ultramaratonu, FB Ultramaratonu, stronie organizatorów i współorganizatorów,
w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu

- zawodników na czas startu w Zawodach obowiązuje:

zachowanie szczególnej troski o przyrodę

zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. 
należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w Bazie Zawodów 

zakaz niszczenia przyrody

- pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Zawodów najpóźniej 
do godz. 12.00 w dniu 10.10.2021 roku

- istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w
nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r. Warunkiem jest wypełnienie
formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie
www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł

- Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego,
  przelewu bankowego z winy poczty lub banku

- Dane osobowe zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie
  z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Przekazanie danych osobowych zawodników i wyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.

- Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć
odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane potrzebne
do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty
i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika,
w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi,
zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty.
Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy,
w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania
i przesyłania faktur w formie papierowej.

- ostateczna interpretacja Regulaminu Zawodów należy wyłącznie do Organizatora.


TRASAKONTAKT

Stowarzyszenie
„Wszystko Gra - Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363

ultramaraton@lesnadoba.pl
www.lesnadoba.pl

Biuro czynne:
wtorki w godz. 17.00 - 19.00

© 2016 Nim. All rights reserved.