Regulaminy Ultramaratonu

Zapoznaj się z naszym regulaminem.

Regulaminy

VII ULTRAMARATON LEŚNA DOBA

28-29.09.2024

REGULAMIN - BIEG

I. CELE:

 

- upowszechnienie biegania

- popularyzacja biegów długodystansowych

- propagowanie zdrowego trybu życia

- promocja miasta PABIANICE

- popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej

 

II. ORGANIZATOR:

 

Stowarzyszenie „Wszystko Gra - Pabianice”

ul. Traugutta 2 (I piętro)

95-200 Pabianice

ultramaraton@lesnadoba.com

www.lesnadoba.com

Biuro czynne:

wtorki w godz. 17.00 - 19.00

Dyrektor Zawodów – Marcin Ciemnoczołowski

 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

- Urząd Miejski w Pabianicach

- Nadleśnictwo Kolumna

- Komenda Powiatowa Państwowa Straży Pożarnej w Pabianicach

- Ochotnicza Straż Pożarna w Róży

 

IV. TERMIN I MIEJSCE:

 

Start, Meta i Baza zawodów: OSP Róża, Róża 42, gm. Dobroń

28.09.2024 godz. 11:00 – Start Zawodów

29.09.2024 godz. 11:00 – Koniec Zawodów

 

V. TRASA

 

- trasa VII Ultramaratonu Leśna Doba prowadzi po pętli o długości ok. 12,5 km,

z czego niemal 12 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty)

i ok. 500 m prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej

- pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora;

zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować

będzie dyskwalifikacją Zawodnika

- trasa będzie oznaczona na całej długości za pomocą zawieszonych taśm

z elementami odblaskowymi oraz rozstawionymi co 3 km tabliczkami

z oznaczeniem dystansu

- Zawody będą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności

(szczególnie na kilometrowym odcinku pomiędzy Bazą Zawodów a zbiegiem do lasu)

i przestrzegania zasad ruchu drogowego

- dokładna mapa trasy jest dostępna na stronie Zawodów

- aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę

- po każdej pętli Zawodnik może zatrzymać się w Bazie Zawodów i spędzić w niej

dowolną ilość czasu przed rozpoczęciem kolejnego okrążenia

- po każdej pętli Zawodnik może zgłosić Organizatorowi oraz firmie prowadzącej

pomiar czasu chęć tymczasowego wyłączenia się z rywalizacji i opuszczenia

Zawodów. Będzie to możliwe wyłącznie po oddaniu chipu pomiarowego w oznaczonym

i wydzielonym w tym celu miejscu. Powrót do rywalizacji będzie możliwy tylko

po ponownym pobraniu chipu

- Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik, który pokona największą liczbę kilometrów

w najkrótszym czasie. Do klasyfikacji końcowej liczyć będzie się ostatni odczyt

z jednego z dwóch punktów pomiaru czasu - tego w Bazie Zawodów lub tego

zlokalizowanego na trasie.

 

VI. LIMIT UCZESTNIKÓW

 

- 140 osób (z czego 10 pozostaje do dyspozycji Organizatora)

- Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.

 

VII. PROGRAM ZAWODÓW

 

27.09.2024 godz. 18:00 – 20:30

Otwarcie Biura Zawodów

(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych)

28.09.2024 godz. 8:00 – 10:00

Otwarcie Biura Zawodów

(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych)

28.09.2024 godz. 10:30

Odprawa

28.09.2024 godz. 10.55

Ceremonia Otwarcia Zawodów

28.09.2024 godz. 11:00

Start Zawodów

29.09.2024 godz. 11:00

Koniec Zawodów

29.09.2024 godz. 12:00

Dekoracja Zwycięzców

 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

- prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia

28 września 2024 roku ukończą 18 lat

- każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów

- podczas weryfikacji zawodnik musi , posiadać dokument

potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)

oraz wszystkie elementy wyposażenia obowiązkowego

- podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić

aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału

w Zawodach lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale

w biegu na własną odpowiedzialność.

Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej

pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport

poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny

działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości,

że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą

naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,

a także szkód i strat o charakterze majątkowym

- każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć

prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia

uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych

z uczestnictwem w Zawodach. Przed startem, podczas obowiązkowej odprawy,

zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach

i miejscach niebezpiecznych na trasie

- po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer

startowy wraz ze zwrotnym chipem pomiarowym, który musi być widoczny

przez cały czas trwania Zawodów

- warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie

opłaty startowej najpóźniej do dnia 12.09.2024 roku

(liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie wykonania przelewu)

- zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów,

zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych

- zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie

w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie

- znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może

nie dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest

ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)

- Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej

dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu,

narkotyków i innych środków odurzających,

bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody

wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.


IX. ZGŁOSZENIA


- za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza

umieszczonego na stronie internetowej Zawodów oraz wpłacenie

opłaty startowej

- zapisy internetowe trwają do dnia 12.09.2024 roku lub wyczerpania

limitu miejsc (osoby, które zapiszą się już po wyczerpaniu limitu miejsc,

zostaną umieszczone na liście rezerwowej, w kolejności zapisów)

- za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora

- lista zapisanych osób oraz informacje o zaksięgowanej wpłacie i nadaniu

numeru startowego będą widoczne na stronie internetowej podanej w zakładce "Zapisy"

- o miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłynięcia wpisowego na

konto Organizatora – w przypadku przekroczenia limitu miejsc wpłaty

będą zwracane na wskazany numer konta

- opłata startowa nie podlega zwrotowi (wyjątek stanowi sytuacja opisana w punkcie

„XVII. Postanowienia końcowe”, podpunkt o odwołaniu zawodów).

- istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w

nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2024 r. Warunkiem jest wypełnienie

formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie

www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł

- Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego,

przelewu bankowego z winy poczty lub banku

- Dane osobowe zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Przekazanie danych osobowych zawodników i wyrażenie zgody na ich

przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.

- Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć

odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty

i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego

uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu

w którym miała miejsce wpłata.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty.

Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu

odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora

do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.


X. OPŁATA STARTOWA:


do 31.07.2024 – 250 zł

do 12.09.2024 – 300 zł

27-28.09.2024 (Biuro zawodów) – 350 zł*

* bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego; wpłata w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką

- Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24

- Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24 przez którą należy dokonać opłaty startowej

- Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności

- Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych


XI. ŚWIADCZENIA


W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:

- oryginalny i imienny numer startowy (dla osób zapisanych i opłaconych do dnia 12.09.2024)

- oryginalną techniczną komino-czapkę Leśnej Doby

- oznakowaną trasę

- elektroniczny pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów

- ciepłe i zimne napoje, wyżywienie w postaci trzech rodzajów posiłków na gorąco

  oraz zimnego bufetu umiejscowionego w Bazie Zawodów przez cały

czas trwania imprezy

(Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia przez osoby towarzyszące oraz członków suportu.

Płatność wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.)

- pamiątkowy medal

- zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów

- ubezpieczenie NNW

- depozyt

- toalety i natryski w Bazie Zawodów

- ogrzewaną salę z możliwością rozłożenia własnego materaca lub karimaty

Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych sponsorów.

Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w Biurze Zawodów z piątku na sobotę

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!). Organizator nie zapewnia materacy,

karimat czy śpiworów – wymagane obuwie na zmianę.


XII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:


W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie

posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:

- numer startowy umieszczony w zawsze widocznym miejscu

- chip pomiarowy przymocowany do sznurówki buta

- działający przez cały czas trwania zawodów telefon komórkowy z numerem

podanym podczas rejestracji lub weryfikacji

- latarkę – czołówkę (w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- czerwone oświetlenie zamocowane z tyłu

(w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- kurtkę typu wiatrówka, czapkę lub chustę typu buff oraz rękawiczki

(w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- gwizdek

- kubek wielorazowy

- folię NRC

Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wyposażenia

na trasie lub w Bazie Zawodów. Brak któregokolwiek z elementów

w wyznaczonych godzinach będzie skutkował karą czasową lub dyskwalifikacją.


XIII. POMIAR CZASU:


- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki buta

- brak numeru startowego lub chipa przy sznurówce buta będzie równoznaczny

z dyskwalifikacją zawodnika

- nieuwzględnienie zawodnika w wynikach, wynikające z niepoprawnie zamocowanego chipa,

 nie stanowi podstawy do protestu.

- w przypadku umieszczenia chipa w innym miejscu, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od

 razu odrzucane.

- każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.

- do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto

- każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem

- na trasie Zawodów znajdować się będą dwa punkty pomiaru czasu:

główny zlokalizowany w Bazie Zawodów oraz kontrolny, w miejscu

podanym przez Organizatora podczas obowiązkowej odprawy przedstartowej


XIV. KLASYFIKACJA:


W Ultramaratonie Leśna Doba prowadzona będzie klasyfikacja

w następujących kategoriach:

1. Open

2. Generalna kobiet

3. Generalna mężczyzn

4. Wiekowa mężczyzn

M-18 - 18-19 lat (2006-2005)

M-20 - 20-29 lat (2004-1995)

M-30 - 30-39 lat (1994-1985)

M-40 - 40-49 lat (1984-1975)

M-50 - 50-59 lat (1974-1965)

M-60 - 60-69 lat (1964-1955)

M-70 - 70 lat i powyżej (1954 i starsi)

5. Wiekowa kobiet

K-18 - 18-19 lat (2006-2005)

K-20 - 20-29 lat (2004-1995)

K-30 - 30-39 lat (1994-1985)

K-40 - 40-49 lat (1984-1975)

K-50 - 50-59 lat (1974-1965)

K-60 - 60-69 lat (1964-1955)

K-70 - 70 lat i powyżej (1954 i starsze)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.


XV. KLASYFIKACJE NAGRADZANE:


W Ultramaratonie Leśna Doba zawodnicy otrzymają nagrody:

Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w kategorii OPEN:

statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej mężczyzn (bieg) za miejsca I – III:

statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej kobiet (bieg) za miejsca I – III:

statuetka + nagroda

- każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal

Zdobywca Nagrody Głównej nie dostaje kolejnych nagród w pozostałych kategoriach.


XVI. KATEGORIE WIEKOWE


- pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych zostaną wyróżnione

pamiątkowym dyplomem – będzie on rozsyłany przez organizatora w wersji elektronicznej

(emailem), w jakości umożliwiającej wydruk, najpóźniej w 14 dni po zakończeniu biegu


XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


- Zawody odbędą się bez względu na pogodę

- Dopuszczaną przez Organizatora przyczyną braku możliwości przeprowadzenia

zawodów jest sytuacja epidemiologiczna oraz spowodowane nią obostrzenia

i zalecenia Ministra Zdrowa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, a także klęski żywiołowe

- zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa podczas trwania Zawodów

- nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją

zawodnika (w przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego)

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce

na trasie biegu wynikające z winy uczestników

- każdy zawodnik schodzący z trasy zobowiązany jest do niezwłocznego

powiadomienia Organizatora. Organizator nie zapewnia transportu z trasy

do Bazy Zawodów.

- Ze względów bezpieczeństwa Organizator

zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu lub przerwania zawodów

w przypadku wystąpienia warunków narażających życie lub zdrowie zawodników,

wolontariuszy lub członków ekipy Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej

- uczestnicy VII Ultramaratonu Leśna Doba równolegle z przystąpieniem do

biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych

na stronie Ultramaratonu, FB Ultramaratonu, stronie organizatorów i współorganizatorów,

w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu

- zawodników na czas startu w Zawodach obowiązuje:

zachowanie szczególnej troski o przyrodę

zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp.

należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w Bazie Zawodów

zakaz niszczenia przyrody

- pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Zawodów najpóźniej

do godz. 12.00 w dniu 29.09.2024 roku

- ostateczna interpretacja Regulaminu Zawodów należy wyłącznie do Organizatora.

VII ULTRAMARATON LEŚNA DOBA

28-29.09.2024

REGULAMIN - NW

 

I. CELE:

 

- upowszechnienie nordic walking

- popularyzacja marszów długodystansowych

- propagowanie zdrowego trybu życia

- promocja miasta PABIANICE

- popularyzacja nordic walking jako formy rekreacji ruchowej

 

II. ORGANIZATOR:

 

Stowarzyszenie „Wszystko Gra - Pabianice”

ul. Traugutta 2 (I piętro)

95-200 Pabianice

ultramaraton@lesnadoba.com

www.lesnadoba.com

Biuro czynne:

wtorki w godz. 17.00 - 19.00

Dyrektor Zawodów – Marcin Ciemnoczołowski

 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

- Urząd Miejski w Pabianicach

- Nadleśnictwo Kolumna

- Komenda Powiatowa Państwowa Straży Pożarnej w Pabianicach

- Ochotnicza Straż Pożarna w Róży

 

IV. TERMIN I MIEJSCE:

 

Start, Meta i Baza zawodów: OSP Róża, Róża 42, gm. Dobroń

28.09.2024 godz. 11:00 – Start Zawodów

29.09.2024 godz. 11:00 – Koniec Zawodów

 

V. TRASA

 

- trasa VII Ultramaratonu Nordic Walking Leśna Doba prowadzi po pętli o długości ok. 12,5 km, z czego niemal 12 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty)

i ok. 500 m prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej

- pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora;

zmiana kierunku, skrócenie trasy lub marsz poza oznaczonymi ścieżkami skutkować

będzie dyskwalifikacją Zawodnika

- trasa będzie oznaczona na całej długości za pomocą zawieszonych taśm

z elementami odblaskowymi oraz rozstawionymi co 3 km tabliczkami

z oznaczeniem dystansu

- Zawody będą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności

(szczególnie na kilometrowym odcinku pomiędzy Bazą Zawodów a zejściem do lasu)

i przestrzegania zasad ruchu drogowego

- dokładna mapa trasy jest dostępna na stronie Zawodów

- aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę

- po każdej pętli Zawodnik może zatrzymać się w Bazie Zawodów i spędzić w niej

dowolną ilość czasu przed rozpoczęciem kolejnego okrążenia

- po każdej pętli Zawodnik może zgłosić Organizatorowi oraz firmie prowadzącej

pomiar czasu chęć tymczasowego wyłączenia się z rywalizacji i opuszczenia

Zawodów. Będzie to możliwe wyłącznie po oddaniu chipu pomiarowego w oznaczonym

i wydzielonym w tym celu miejscu. Powrót do rywalizacji będzie możliwy tylko

po ponownym pobraniu chipu

- Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik, który pokona największą liczbę kilometrów

w najkrótszym czasie. Do klasyfikacji końcowej liczyć będzie się ostatni odczyt

z jednego z dwóch punktów pomiaru czasu - tego w Bazie Zawodów lub tego

zlokalizowanego na trasie.

 

VI. LIMIT UCZESTNIKÓW

 

- 110 osób (z czego 10 pozostaje do dyspozycji Organizatora)

- Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.

 

VII. PROGRAM ZAWODÓW

 

27.09.2024 godz. 18:00 – 20:30

Otwarcie Biura Zawodów

(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych)

28.09.2024 godz. 8:00 – 10:00

Otwarcie Biura Zawodów

(rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych)

28.09.2024 godz. 10:30

Odprawa

28.09.2024 godz. 10.55

Ceremonia Otwarcia Zawodów

28.09.2024 godz. 11:00

Start Zawodów

29.09.2024 godz. 11:00

Koniec Zawodów

29.09.2024 godz. 12:30

Dekoracja Zwycięzców

 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

- prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia

28 września 2024 roku ukończą 18 lat

- każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów

- podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość

(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz wszystkie

elementy wyposażenia obowiązkowego

- podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić

aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału

w Zawodach lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale

w marszu na własną odpowiedzialność.

Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej

pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport

poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny

działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości,

że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą

naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,

a także szkód i strat o charakterze majątkowym

- każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć

prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia

uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych

z uczestnictwem w Zawodach. Przed startem, podczas obowiązkowej odprawy,

zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach

i miejscach niebezpiecznych na trasie

- po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer

startowy wraz ze zwrotnym chipem pomiarowym, który musi być widoczny

przez cały czas trwania Zawodów

- warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie

opłaty startowej najpóźniej do dnia 12.09.2024 roku

(liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie wykonania przelewu)

- zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów,

zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych

- zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie

w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie

- znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może

nie dopuścić zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest

ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)

- Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej

dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu,

narkotyków i innych środków odurzających,

bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody

wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.

 

IX. ZGŁOSZENIA

 

- za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza

umieszczonego na stronie internetowej Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej

- zapisy internetowe trwają do dnia 12.09.2024 roku lub wyczerpania

limitu miejsc (osoby, które zapiszą się już po wyczerpaniu limitu miejsc,

zostaną umieszczone na liście rezerwowej, w kolejności zapisów)

- za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora

- lista zapisanych osób oraz informacje o zaksięgowanej wpłacie i nadaniu

numeru startowego będą widoczne na stronie internetowej podanej w zakładce "Zapisy"

- o miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłynięcia wpisowego na

konto Organizatora – w przypadku przekroczenia limitu miejsc wpłaty

będą zwracane na wskazany numer konta

- opłata startowa nie podlega zwrotowi (wyjątek stanowi sytuacja opisana w punkcie

„XVII. Postanowienia końcowe”, podpunkt o odwołaniu zawodów).

- istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika

w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2024 r.

Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu

zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl i wniesienie

opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł

- Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego,

przelewu bankowego z winy poczty lub banku

- Dane osobowe zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Przekazanie danych osobowych zawodników i wyrażenie zgody na ich

przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.

- Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć

odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany

w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu

w którym miała miejsce wpłata.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed

wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca

pełną kwotę wniesionej opłaty.

Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur

bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora

do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 

X. OPŁATA STARTOWA:

 

do 31.07.2024 – 250 zł

do 12.09.2024 – 300 zł

27-28.09.2024 (Biuro zawodów) – 350 zł*

* bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego;

wpłata w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką

- Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24

- Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24

przez którą należy dokonać opłaty startowej

- Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl

– zakładka moje konto – płatności

- Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych

 

XI. ŚWIADCZENIA

 

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:

- oryginalny i imienny numer startowy (dla osób zapisanych i opłaconych do dnia 12.09.2024)

- oryginalną techniczną komino-czapkę Leśnej Doby

- oznakowaną trasę

- elektroniczny pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów

- ciepłe i zimne napoje, wyżywienie w postaci trzech rodzajów posiłków na gorąco

  oraz zimnego bufetu umiejscowionego w Bazie Zawodów przez cały

czas trwania imprezy

(Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia przez osoby towarzyszące oraz członków suportu.

Płatność wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.)

- pamiątkowy medal

- zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów

- ubezpieczenie NNW

- depozyt

- toalety i natryski w Bazie Zawodów

- ogrzewaną salę z możliwością rozłożenia własnego materaca lub karimaty

Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych sponsorów.

Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w Biurze Zawodów z piątku na sobotę

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!). Organizator nie zapewnia materacy,

karimat czy śpiworów – wymagane obuwie na zmianę.

 

XII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 

W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie

posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:

- numer startowy umieszczony w zawsze widocznym miejscu

- chip pomiarowy przymocowany do sznurówki buta

- działający przez cały czas trwania zawodów telefon komórkowy z numerem

podanym podczas rejestracji lub weryfikacji

- latarkę – czołówkę (w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- czerwone oświetlenie zamocowane z tyłu

(w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- kurtkę typu wiatrówka, czapkę lub chustę typu buff oraz rękawiczki

(w godzinach od 18:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę)

- gwizdek

- kubek wielorazowy

- folię NRC

- kije do nordic walking (dotyczy tylko osób startujących

w kategorii Nordic Walking) - okazanie kijów trekingowych

lub Bungy Pump będzie skutkowało niewydaniem pakietu startowego

Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wyposażenia

na trasie lub w Bazie Zawodów. Brak któregokolwiek z elementów

w wyznaczonych godzinach będzie skutkował karą czasową lub dyskwalifikacją.

 

XIII. POMIAR CZASU:

 

- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki buta

- brak numeru startowego lub chipa przy sznurówce bucie będzie równoznaczny

z dyskwalifikacją zawodnika

- nieuwzględnienie zawodnika w wynikach, wynikające z niepoprawnie zamocowanego chipa,

 nie stanowi podstawy do protestu.

- w przypadku umieszczenia chipa w innym miejscu, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od

 razu odrzucane.

- każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu

- do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto

- każdy zawodnik otrzyma po zakończeniu Zawodów smsa z wynikiem

- na trasie Zawodów znajdować się będą dwa punkty pomiaru czasu:

główny zlokalizowany w Bazie Zawodów oraz kontrolny, w miejscu

podanym przez Organizatora podczas obowiązkowej odprawy przedstartowej

 

XIV. KLASYFIKACJA:

 

W VII Ultramaratonie Nordic Walking Leśna Doba prowadzona będzie klasyfikacja

w następujących kategoriach:

1. Generalna kobiet

2. Generalna mężczyzn

4. Wiekowa mężczyzn

M-18 - 18-19 lat (2006-2005)

M-20 - 20-29 lat (2004-1995)

M-30 - 30-39 lat (1994-1985)

M-40 - 40-49 lat (1984-1975)

M-50 - 50-59 lat (1974-1965)

M-60 - 60-69 lat (1964-1955)

M-70 - 70 lat i powyżej (1954 i starsi)

5. Wiekowa kobiet

K-18 - 18-19 lat (2006-2005)

K-20 - 20-29 lat (2004-1995)

K-30 - 30-39 lat (1994-1985)

K-40 - 40-49 lat (1984-1975)

K-50 - 50-59 lat (1974-1965)

K-60 - 60-69 lat (1964-1955)

K-70 - 70 lat i powyżej (1954 i starsze)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 

XV. KLASYFIKACJE NAGRADZANE:

 

W VII Ultramaratonie Nordic Walking Leśna Doba zawodnicy otrzymają nagrody:

W klasyfikacji generalnej mężczyzn (NW) za miejsca I – III:

statuetka + nagroda

W klasyfikacji generalnej kobiet (NW) za miejsca I – III:

statuetka + nagroda

- każdy zawodnik, który ukończy Zawody otrzyma pamiątkowy medal

 

XVI. KATEGORIE WIEKOWE

 

- pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych zostaną wyróżnione

pamiątkowym dyplomem – będzie on rozsyłany przez organizatora w wersji elektronicznej

(emailem), w jakości umożliwiającej wydruk, najpóźniej w 14 dni po zakończeniu Zawodów

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

  - Zawody odbędą się bez względu na pogodę

- Dopuszczaną przez Organizatora przyczyną braku możliwości przeprowadzenia

zawodów jest sytuacja epidemiologiczna oraz spowodowane nią obostrzenia

i zalecenia Ministra Zdrowa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, a także klęski żywiołowe

- zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa podczas trwania Zawodów

- nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją

zawodnika (w przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego)

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce

na trasie Zawodów wynikające z winy uczestników

- każdy zawodnik schodzący z trasy zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora. Organizator nie zapewnia transportu z trasy do Bazy Zawodów. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu lub przerwania zawodów w przypadku wystąpienia warunków narażających życie lub zdrowie zawodników, wolontariuszy lub członków ekipy Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej

- uczestnicy VII Ultramaratonu Nordic Walking Leśna Doba równolegle z przystąpieniem do

Zawodów wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z marszu zamieszczonych

na stronie Ultramaratonu, FB Ultramaratonu, stronie organizatorów i współorganizatorów,

w mediach oraz materiałach promocyjnych marszu

- zawodników na czas startu w Zawodach obowiązuje:

zachowanie szczególnej troski o przyrodę

zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp.

należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w Bazie Zawodów

zakaz niszczenia przyrody

- pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Zawodów najpóźniej

do godz. 12.00 w dniu 29.09.2024 roku

- ostateczna interpretacja Regulaminu Zawodów należy wyłącznie do Organizatora.